Πληρωμές

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να κάνετε άμεσα, μια έναντι ή εξοφλητική πληρωμή οποιουδήποτε ποσού έχει συμφωνηθεί, για τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.

Για την πληρωμή σας αυτή, θα λάβετε άμεσα απόδειξη και το τιμολόγιό μας μέχρι τις 05 του επόμενου μήνα.

Καλάθι αγορών